Trzecia Republika

My, którzy tu stoimy, jesteśmy dowodem nie tylko na to, że Republika nie upadła, ale jest też gotowa powstać po raz trzeci, tak jak powstała z gruzów Starej Republiki i ze szczątek Republiki Galaktycznej. Pora wrócić do korzeni w Starej Republice. Trzecia Republika z pewnością będzie wyjątkowa.Jace Skywalker

Trzecia Republika zwąca się oficjalnie Republiką Galaktyczną była organem władzy powstałym w 221 ABY. Została powołana na miejsce

Nowej Republiki, która, zżerana kryzysem, upadła w 200 ABY, pozostawiając po sobie tylko Południowogalaktyczny Pakt Militarny. Po upadku wraz z Nową Republiką Triumwiratu Federacji Galaktycznej nie kontynuowała idei ścisłej współpracy, lecz utrzymywała z Nowym Imperium przyjazne stosunki. Jej założycielami byli Jace Skywalker i Theron Stazi. Nawiązywała do tradycji

Starej Republiki.

Organy władzy

Podstawą systemu władzy w Trzeciej Republice był stosowany już od czasów Starej Republiki trójpodział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Parlament miał tylko jedną izbę zwaną Senatem Galaktycznym, natomiast Wielki Prezydent stanowił głowę państwa i był najwyższym przedstawicielem egzekutywy. Sąd Najwyższy Trzeciej Republiki był jedynym organem władzy sądowniczej. Wszystkie funkcje polityczne w Trzeciej Republice można było pełnić od wieku dziewiętnastu lat przez nieograniczoną liczbę kadencji.

Wielki Prezydent

W systemie prezydenckim stosowanym w Trzeciej Republice funkcja ta była najwyższą możliwą w państwie. Prezydent uczestniczył w obradach Senatu, pozbawiony był jednak władzy ustawodawczej. W zakresie jego funkcji leżało ostateczne zatwierdzenie każdej ustawy przez podpis. Podobnie jak Marszałek Senatu, miał on jednak prawo do weta, jeśli nie zgadzał się z jej założeniami. Weto mogło zostać odrzucone 2/3 głosów w Senacie. Jeśli ustawa została zatwierdzona, zadaniem Prezydenta jest doprowadzić do jej wdrożenia, w czym pomaga mu bezpośrednio przynależna mu wybrana przez niego Rada Ministrów. Zarówno Wielki Prezydent, jak i ministrowie mają prawo do wdrażania własnych projektów w zakresie działalności organów państwowych, o ile jednak głowa państwa miała tu pełną swobodę, jeśli projekt był zgodny z prawem republikańskim, ministrowie mogli wdrażać projekty tylko ze swoich dziedzin.

Prezydent jest też najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Republiki i podlega mu Rada Zwierzchnicza budowana przez dwudziestu przedstawicieli armii i floty. W okresie wojny, prezydentowi przysługuje prawo do wyznaczenia przedstawiciela, który będzie reprezentował go w ramach dowództwa wojskiem, zwanego Najwyższym Dowódcą Sił Zbrojnych Republiki. Kandydatura musi jednak zostać jednogłośnie zatwierdzona przez wszystkich przedstawicieli Rady. Wybór takiego przedstawiciela był jednak rzadki, choć wiadomo, że dokonano go co najmniej raz - Amorphilia Pellaeon wysuwa kandydata w postaci dowódcy sił specjalnych w uśpieniu, Kendry Pellaeon – w rzeczywistości samej siebie, czego dokonała, by chronić swoją wojskową i cywilną tożsamość przed połączeniem. W ten sposób zachowała kontrolę nad siłami zbrojnymi, jednocześnie odcinając od siebie funkcję polityczną i wojskową.

Prezydent wybierany jest drogą dwuturowych wyborów odbywających się w maju na pięcioletnią kadencję. W wyniku pierwszej tury odbywającej się w Senacie senatorowie wyznaczają ze wszystkich kandydatów trzech z największą liczbą głosów, którzy trafią do wyborów powszechnych stanowiących drugą turę. Jeśli poprzedni prezydent ubiega się o reelekcję, liczba ta jest zwiększona do czterech, gdyż automatycznie trafia on do drugiej tury.

Marszałek Senatu

Marszałek Senatu był drugą najważniejszą funkcją w państwie jako zwierzchnik parlamentu. Jego stopień władzy był jednak bardzo ograniczony. Zajmował się on otwieraniem i zamykaniem obrad, a także pilnowaniem porządku i przestrzegania regulaminu Senatu w ich trakcie. Zalicza się on do przedstawicieli władzy ustawodawczej, bo poza pilnowaniem porządku w izbie parlamentu z pomocą Trybunału Konstytucyjnego kontroluje on zgodność nowych ustaw z ustawą zasadniczą, a jeśli stwierdzone zostaną niezgodności, pracuje nad jej zmianami, by była zgodna z obowiązującym prawem, jednak może zrobić to tylko jednokrotnie, ponieważ jeśli jego poprawki zostaną odrzucone przez parlament, to senatorowie ustalają zmiany. Po pozytywnej weryfikacji konstytucyjności ustawy marszałek Senatu wraz z prezydentem muszą złożyć na niej podpis, by została ona wcielona w życie, przez co można go uznać za przedstawiciela egzekutywy. Podobnie jak prezydent, ma on prawo do weta, które można jednak odrzucić 2/3 głosów w Senacie. Marszałek Senatu wybierany jest w styczniu w trakcie wyborów parlamentarnych, a jego kadencja trwa pięć lat.

Senat Galaktyczny

Jedyna izba parlamentu. To tam w trakcie obrad pracuje się nad nowymi projektami ustaw. Organ ten tworzą senatorowie z każdego okręgu wyborczego w galaktyce. Wybierani są oni drogą wyborów lokalnych w okręgach w styczniu na pięcioletnią kadencję. Na każdy okrąg przypada tylko jeden przedstawiciel, jednak celem zachowania proporcjonalności wkładu okręgi miały różną wielkość zależną od populacji, przeciętny okrąg miał rozmiar układu gwiezdnego, jednak były od tego wyjątki, na przykład intensywnie zaludniona od czasów Nowej Republiki Chandrila miała własny okrąg budowany tylko przez nią, a słabo zaludniony sektor Chommell stanowił tylko jeden okrąg. Zwycięzcy lokalnych wyborów wybierali też sobie młodszego przedstawiciela, który będzie zastępować ich w Senacie w razie konieczności.

Przedstawiciele władz

Władza w Trzeciej Republice
Lata Prezydent Marszałek Senatu Lider Opozycji
221 ABY - 224 ABY Theron Stazi Jace Skywalker Sima Lintu
224 ABY - 225 ABY Theron Stazi Luke II Skywalker Sima Lintu
225 ABY - 230 ABY Luke II Skywalker Theron Stazi Sima Lintu
230 ABY - 235 ABY Theron Stazi Salla Pellaeon Niruk Geist
235 ABY - 240 ABY Luke II Skywalker Salla Pellaeon Niruk Geist
240 ABY - 245 ABY Salla Pellaeon Luke II Skywalker Astor Gromia
245 ABY - 250 ABY Niruk Geist Astor Gromia Salla Pellaeon
250 ABY - 330 ABY ? ? ?
330 ABY - 335 ABY Rovind Shoul Varn Tee Rump Monaxl Darm
335 ABY - 340 ABY Amorphilia Pellaeon Sattem Skywalker Rovind Shoul
340 ABY - 345 ABY Amorphilia Pellaeon Sattem Skywalker Rovind Shoul
Astor Mokee (w sekrecie)
340 ABY - 350 ABY Amorphilia Pellaeon Sattem Skywalker Varn Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)
350 ABY - 355 ABY Amorphilia Pellaeon Sattem Skywalker Varn Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)
355 ABY - 360 ABY Amorphilia Pellaeon Sattem Skywalker Jond Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)
360 ABY - 362 ABY Amorphilia Pellaeon Sattem Skywalker Jond Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)
362 ABY - 365 ABY Amorphilia Pellaeon Lanorph Ismolion Jond Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)
365 ABY - 370 ABY Amorphilia Pellaeon Lanorph Ismolion Jond Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)
370 ABY - 375 ABY Lanorph Ismolion Simmen Millis Jond Tee Rump
Astor Mokee (w sekrecie)

Terytoria

Trzecia Republika dyplomatycznie odzyskała większość światów należących do Nowej Republiki, czego nie udało się dokonać jej poprzednikowi, Południowogalaktycznemu Paktowi Militarnemu. Jednak okres, gdy Republika w jakiejkolwiek postaci istniała tylko na południu, przyniósł ekspansjonistyczną politykę Nowego Imperium i Państwa Mandaloriańskiego, części światów nie udało się więc odzyskać. Gdy Sithowska Potęga zajęła południe galaktyki, Republika była zmuszona odstąpić te światy. Po jej upadku w 311 ABY Trzecia Republika odzyskała kilka systemów. W 338 ABY na niezależnych pozostałościach dawnej Sithowskiej Potęgi i Cesarstwa Sithów powstał przyjaźnie nastawiony Sojusz Południowych Systemów, z którym Republika utrzymywała dobre stosunki. Nie było też walk z innymi sąsiadami Trzeciej Republiki, takimi jak Nowe Imperium, Państwo Mandaloriańskie czy Nadsektor Bastion. Stolicą państwa była Chandrila.

Historia

W roku 200 ABY na arenie Nowej Republiki pojawiły się rozmaite zatargi polityczne spowodowane przez biurokratów z planety Humbarine. Ostatecznie, uchwałą Senatu Galaktycznego, Republika została podzielona na wiele niezależnych od siebie fragmentów. Największym z nich był Południowogalaktyczny Pakt Militarny, który zjednoczył planety na południu galaktyki. Dołączył do niego Nowy Zakon Jedi. Wkrótce nowe państwo musiało udźwignąć nowy konflikt, jakim była wojna z Zakonem Mroku. Państwo jednak przetrwało następne dziewiętnaście lat wojny, w której brali udział znów Jedi i Sithowie. Dalej miały już miejsce tylko starcia z Zakonem Mrocznych Inkwizytorów, które nie miały wpływu na Pakt Militarny. Wtedy to Jace Skywalker oraz wnuk Gara Staziego, Theron Stazi zaproponował pozostałym podzielonym państewkom zjednoczenie. Proces trwał dwa lata, jednak ostatecznie w 221 ABY udało się proklamować Trzecią Republikę. Wzięto tu inspirację z prostego systemu Starej Republiki, gdyż on był w stanie przetrwać około 25 tysięcy lat, w czasie gdy

Republika Galaktyczna przetrwała lat tylko tysiąc przez Sithów, natomiast Nowa Republika była o wiele trwalsza, jednak utrzymała się krócej ze względu na korupcję i biurokrację, która pojawiła się znienacka w czystym systemie i zaskoczyła wszystkich, doprowadzając do jej upadku. Tak więc Trzecia Republika brała inspirację ze Starej, Pierwszej.

W drugiej połowie trzeciego wieku ABY Sithowska Potęga zaskoczyła swym atakiem, zajmując południe galaktyki. Atak zaskoczył wszystkich, jednak Armia Trzeciej Republiki, dobrze wyszkolona, nie dała się pokonać i ostatecznie Republika i Nowe Imperium poniosły straty tylko na południu. Galaktyczny szok spowodował też dobre zmiany — biurokraci z Humbarine okazali skruchę i przyłączyli się do Trzeciej Republiki. Państwo to przetrwało całą wojnę z Sithowską Potęgą zorganizowaną na południu przez Sojusz Oporu. Boleśnie jednak odczuło zniszczenie Nowego Zakonu Jedi, który towarzyszył jej od początku. Z radością przyjęło więc utworzenie Zakonu Jedi K'sona Vicksa.

Gdy pojawiło się Cesarstwo Sithów, oficjalnie Trzecia Republika pozostała bierna. W rzeczywistości wysyłało jednak wsparcie dla Sojuszu Oporu. Po pokonaniu Cesarstwa, udzieliła byłym bojownikom wsparcia przy organizacji nowego rządu, a gdy Nowe Imperium wkroczyło na tereny Południa anektując je, Republika czynnie wspierała niepodległościowe tendencje. Gdy na Peralii wybuchło powstanie, które ogarnęło cały Pas Południa, Republika rozpoczęła aktywne wspieranie rebelii w walce z oddziałami imperialnymi. Jako pierwsza uznała Sojusz Południowych Systemów, co doprowadziło do jeszcze większego pogorszenia się relacji na linii Coruscant - Chandrila, a także gorącą dyskusję nad tym, czy warto ryzykować dalsze działania. Czara przelała się, gdy państwo zaczęło bezpośrednio wspierać Sojusz na froncie, a część planet, na czele z Humbarine ogłosiła wystąpienie z Republiki. Pod koniec roku, gdy podpisano traktat pokojowy, wszystkie systemy, poza już objętym imperialnym protektoratem Humbarine zostały ponownie inkorporowane do Republiki. Od czasu tej wojny Republika utrzymywała z Sojuszem przyjazne stosunki i między państwami nie obowiązywały opłaty celne. Gdy Darth Benennvol się o tym dowiedział, postanowił zemścić się na tym państwie, kierując z ukrycia radykalnymi ruchami opozycyjnymi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.