Autorstwa Kompkompa
Ten artykuł dotyczy ery transformacji politycznej państw Skyriver
Przeglądasz wariant tego artykułu w Fairverse
Koordynaty.png
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Kompkomp. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Disambig-icon.png
Ten artykuł dotyczy państwa istniejącego od 147 ABY. Zobacz też: Autorytet Fondora istniejący w latach 3858 ABY.

Historia

W 147 ABY tereny dawnego Autorytetu oddzielił się od upadającego Centgalu, przywracając Autorytet Fondora, którego nowym Wysokim Moffem został admirał floty Aratael Leamnor. Do nowego państwa nie należał okręg Splum-Cyrillia, na którego terenie powstała Republika Cyrilliańska. Pierwszą poważną operacją wojskową odrodzonego państwa było odbicie dawnego oddziału efarskiego z rąk Wolnej Republiki Efarskiej w 151 ABY zwane wojną efarską.

System władzy

Władza wykonawcza

Autorytet Fondora był państwem rządzonym w sposób autorytarny. Na czele Autorytetu stał nieodwoływalny i sprawujący władzę dożywotnio Wysoki Moff, który był także szefem rządu i naczelnym wodzem. W przypadku jego śmierci organizowane były ogólnopaństwowe wybory, a na czas do powołania nowego Wysokiego Moffa jego obowiązki pełni Wezyr. Rząd Autorytetu nosił nazwę Rady Ministrów Autorytetu Fondora. Składał się z dwunastu ministrów mianowanych przez Wysokiego Moffa, którzy podejmowali decyzje w sprawach związanych ze swoimi resortami.

Władza ustawodawcza

Organem ustawodawczym był wybierany przez obywateli na czteroletnią kadencję Parlament Autorytetu pełniący głównie funkcje reprezentacyjne i doradcze - każde ich rozporządzenie oraz ustawa mogło być zawetowane przez Wysokiego Moffa bez podania przyczyny. Parlament składał się ze 261 reprezentantów - 10 dla T. Stołecznego, 60 dla Okręgu Północnego, 60 dla Okręgu Thyferrańskiego, 30 dla Okręgu Zachodniego, 40 dla Nowych Przyległości, 50 dla Okręgu Denońskiego i 1 dla Terytorium Ifflon Gamma. Na czele Parlamentu Autorytetu stał wybierany przez niego Wezyr. W poszczególnych jednostkach administracyjnych występowały różne formy rządów.

Systemy władzy w jednostkach administracyjnych

W trzech okręgach Autorytetu system władzy wyglądał tak samo. Na ich czele stał Moff powoływany przez Wysokiego Moffa na Fondorze. Rządy sektorów nazywały się komitetami okręgowymi. W każdym sektorze funkcjonował także wybierany przez obywateli na siedmioletnią kadencję Senat Okręgu podejmujący decyzje w sprawach okręgu i w przeciwieństwie do Parlamentu Autorytetu dysponował realną władzą. Senaty składały się z: 197 senatorów w O. Północnym, 286 w O. Thyferrańskim i 132 w Zachodnich Przyległościach.

Terytoria Fondor i Ifflon Gamma było zarządzane w sposób podobny do zwykłej planety lub układu gwiezdnego. Na jego czele stał Gubernator mianowany przez Wysokiego Moffa mający nad terytorium władzę absolutną. Nie istniał żaden parlament, a jedynym ciałem, które można byłoby uznać za namiastkę organu ustawodawczego była Rada Gubernatorska mianowana przez Gubernatora. Miała ona jedynie funkcje doradcze i reprezentacyjne. Władzę zyskiwała dopiero w czasie niedyspozycyjności gubernatora - przejmowała całe jego kompetencje.

Oddziały były częściami składowymi sektorów i sektora specjalnego. Łącznie było ich 43 - 11 w O. Północnym, 12 w O. Thyferrańskim, 7 w Nowych Przyległościach, 7 w O. Denońskim i 6 w O. Zachodnim. Na ich czele stali Naczelnicy, którzy przewodzili także obradom Rad Lokalnych. Rady Lokalne miały dość duże kompetencje i zajmowały się problemami oddziały niemożliwymi do rozwiązania z poziomu sektora lub władzy centralnej.

Tereny, granice i podział administracyjny

Granice

Autorytet Fondora graniczył z Rzeczpospolitą Wszechatryzyjską, Konfederacją Koreliańską i Trzecią Republiką.

Podział administracyjny

Mapa podstawowych jednostek administracyjnych Fondora (czerwona granica - granica państwa, czarne cienkie granice - jednostki, 1 - T. Stołeczne, 2 - T. Ifflon Gamma)

Autorytet Fondora dzielił się na siedem podstawowych jednostek administracyjnych - pięć okręgów i dwa terytoria. Okręgi: Północny, Thyferrański, Zachodni, Nowe Przyległości i Denoński zarządzane były przez Moffów, a ich stolicami były odpowiednio: Telemnar, Thyferra, Arcavan, Abregado-rae i Denon. Jedynymi terytoriami były Terytoria Stołeczne i Ifflon Gamma. Zarządzane były one przez Starszych Gubernatorów (przy czym ten zarządzający T. Stołecznym był wyższy rangą od tego zarządzającego Ifflonem Gamma). Każdy z okręgów dzielił się na zarządzane przez Naczelników oddziały - łącznie było ich 43.

Terytorium Stołeczne składało się jedynie z jednego układu - układu Fondor i to tam znajdowała się stolica Autorytetu. Zamieszkane było przez około 80 miliardów rozumnych organizmów. Głównym działem przemysłu był tam przemysł stoczniowy rozwijany tam od najdawniejszych czasów. Graniczyło jedynie z Sektorem Północnym i było jednocześnie terytorium i oddziałem.

Terytorium Ifflon Gamma składało się z jednego księżyca o tej samej nazwie. Podlegało bezpośrednio pod Wysokiego Moffa. Dochody czerpało głównie z handlu, który rozwijał się tam dzięki dostępie do drogi Nanth'ri. Było eksklawą Autorytetu leżącą w granicach Rep. Cyrilliańskiej.

Okręg Północny ze stolicą na Telemnarze był jedyną jednostką graniczącą z dwoma państwami naraz - Diarchią (później Centgalem) oraz Juntą Iseno. Głównym działem przemysłu były tam: przemysł zbrojeniowy oraz lekki. Sektor ten wyróżniał się także największą ilością sił obronnych, nieznacznie prześcigając Sektor Specjalny. Składał się z jedenastu oddziałów: telemnarskiego, teyrskiego, devarońskiego, chardaańskiego, koorivskiego, ghormańskiego, kiffijskiego, selnorskiego, andaryjskiego, gijskiego i tynnijskiego. Najważniejsze planety: Telemnar, Teyr, Devaron, Chardaan, Kooriva, Ghorman, Kiffu, Selnor, Andara, Giju, Tynna.

Okręg Thyferrański był jednym z biedniejszych okręgów Autorytetu będącym jedynie cieniem swojej dawnej potęgi. W okręgu tym zajmowano się głównie handlem oraz przemysłem lekkim ze względu na inwazję Miiliästha i pozbawienie Thyferry możliwości produkcji bacty. Graniczył on jedynie z Okręgiem Denońskim. Skladał się z dwunastu oddziałów: thyferrańskiego, thyferrańskiego zachodniego, yag'dhulskiego, mechińskiego, harrińskiego, wroońskiego, efarskiego, satorrskiego, antaryjskiego, ar'talskiego, salmińskiego i allanteeńskiego. Najważniejsze planety: Thyferra, Yag'Dhul, Mechis III, Harrin, Wroona, Efar, Satorr, Antaria, Ar'tal, Salmin, Allanteen

Okręg Zachodni (dawniej Zachodnie Przyległości) był najbiedniejszym okręgiem w państwie. Przemysł istniał tam niemalże jedynie na Arcavanie, a tereny te pełniły funkcję rolniczego zaplecza Autorytetu, dostarczając pożywienia między innymi na krytycznie ważne planety Fondor, Denon i Telemnar. Graniczyły jedynie z okręgiem Nowych Przyległości oraz wieloma niezależnymi planetami, układami i podsektorami. Składał się z sześciu oddziałów: arcavańskiego, lornańskiego, solatiońskiego, formińskiego, athelskiego i coballińskiego. Najważniejsze planety: Arcavan, Lornan, Solation, Formin, Athel, Coballin.

Okręg Nowe Przyległości był jednym z trzech jednostek administracyjnych powstałych już w nowym Autorytecie. Jego nazwa wzorowana była na dawnej nazwie O. Zachodniego (Zachodnie Przyległości) ze względu na podobne położenie (przy granicy państwa) i czas powstania. Okręg ten był częścią Autorytetu, która najmniej ucierpiała w inwazji Miiliästha. Graniczył z Rzeczpospolitą Wszechatryzyjską i Konfederacją Koreliańską. Składał się z siedmiu oddziałów: abregadzkiego, dentaalskiego, bardockiego, phijskiego, tarlemskiego, mitarańskiego i fenmirskiego. Najważniejsze planety: Abregado-rae, Dentaal, Bardotta, Phu, Tarlem, Mitaran, Fenmir.

Okręg Denoński był jednym z trzech jednostek administracyjnych powstałych już w nowym Autorytecie. Stolicę stanowiło tam ekumenopolis Denon, a sam okręg graniczył z Trzecią Republiką oraz Republiką Cyrilliańską. Zaczynała się tam będąca głównym połączeniem Fondora z Cyrillią wytyczona w 156 ABY przez fondorskich badaczy Droga Nadprzestrzenna im. Carmannena na trasie Denon-Splum-Cyrillia-Ifflon Gamma. Składał się z siedmiu oddziałów: denońskiego centralnego (obejmującego układ Denon), denońskiego zewnętrznego, iseńskiego, spirańskiego, rhommamoolskiego, falmarskiego i tomfarskiego. Najważniejsze planety: Denon, Iseno, Spirana, Rhommamool, Falmar, Tomfar.

Marchia Nallastiańska nie była oficjalnie jednostką podziału administracyjnego, a "terytorium wyłączonym z podziału administracyjnego" podległym bezpośrednio Wysokiemu Moffowi. Władze księżyca Nallastia miały szeroką autonomię i zajmowały się sprawami wewnętrznymi, mając nawet własne jednostki wojskowe, jednak za sprawy zagraniczne oraz ogólną obronę terytorium odpowiadały władze centralne i one także powoływały margrabiów (teoretycznie, ponieważ przestrzegano nieformalnych zasad dziedziczenia tytułu)

Wysocy Moffowie

  1. Aratael Leamnor (147-176 ABY)

Siły zbrojne

Lotnictwo

W przywróconym AutFonie główne siły lotnicze stanowiły maszyny produkcji Centgalu takie jak typ Impetus czy Citrae. Tuż po jego powstaniu na rozkaz Wysokiego Moffa rozpoczęto jednak produkcję własnych maszyn - myśliwców TIE/af, ciężkich myśliwców TIE/hf i bombowców TIE/ab. Dodatkowo wykorzystywano także droidy typów SIE/df i SIE/db, a także myśliwce atmosferyczne TIE/atm i TIE/fs.

Flota

Do służby w AutFonie wrócił Sovereign, który po modernizacji w odbudowanych za czasów Centgalu stoczniach Fondora w 150 ABY wszedł w skład floty. Głównymi jednostkami liniowymi były produkowane lokalnie gwiezdne niszczyciele Authority oraz krążowniki Vindicator-II - w 197 ABY w Siłach Liniowych floty nie pozostał już żaden okręt projektu śródgalaktycznego.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.